گفتگوهای گذشته

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی گفتگوهای گذشته

پوستر گفتگوی دوم آکادمیا تور
پراگ، دانشگاه چارلز
گفتگوهای گذشته
آکادمیا تور - گفتگوی ۲ - رویا کریمی مجد
آکادمیا تور - تورج اتابکی و آرش جودکی - بروکسل - گفتگوی ۱ - فصل اول
بروکسل
گفتگوهای گذشته
آکادمیا تور - گفتگوی ۱ - آرش جودکی