ژورنال ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی انستیو علوم انسانی و اجتماعی (ایران آکادمیا) در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بصورت دوفصل‌نامه است و بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پاییز منتشر می‌شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است. ژورنال ایران آکادمیا بعنوان یک ژورنال دوره‌ای علمی با «شماره سریال استاندارد بین المللی» 1367-2589: ISSN ثبت شده است.

بایگانی ژورنال ایران آکادمیا

انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۸
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۶
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۲
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email