پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران

ICCI speech

موانع پیش روی زنان ایرانی در زمینه اشتغال سبب افزایش حذف آنان از بازار کار رسمی و گرایش‌شان به اشتغال غیررسمی شده است. این وضعیت به افزایش تبعیض جنسیتی علیه آنان در اشتغال دامن زده است و تامین معیشت را برای آن‌هایی که از طبقه پایین اقتصادی هستند، سخت‌تر کرده است.

ریزش طبقه متوسط و تهی‌دستان نوظهور شهری (مطالعه موردی: تهران)

ICCI speech

افزایش قابل‌توجه نرخ تورم و بحران‌های مالی و اقتصادی از سال ۱۳۹۶ تاکنون تبعات زیادی برای جامعه‌ی ایران به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین تبعات این بحران، ریزش گسترده‌ی طبقه‌ی متوسط در سالیان اخیر و تغییراتی است که متعاقب آن در سبک زندگی، نحوه‌ی مصرف و ترکیب سرمایه‌ی اقتصادی و فرهنگی آن‌ها به وجود آورده است و منجر به پدید آمدن تهی‌دستان جدید شده است.

از «من هم» به « طبقه من هم»

ICCI speech

این مقاله [سخنرانی] با اشاره به انتقادی آغاز میشود که از آغاز جنبش روایتگری خشونت جنسی بارها مطرح شده، انتقادی که میگوید روایات منتشر شده در این جنبش، روایات زنان طبقه متوسطی است و روایت زنان حاشیه و فرودست از خشونت جنسی در چنین جنبش‌هایی مطرح نمیشود.

یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان

ICCI speech

جنبش زنان درایران از زمان مشروطه با سه مطالبه حق رای، حق آموزش و حق تاسیس انجمن پا به عرصه مبارزات گذاشت. از این جنبش به لحاظ مطالبات و به لحاظ موقعیت تاریخی با عنوان «جنبش حقوق زنان» یاد می شود. این جنبش را میتوان مرحله اول جنبش زنان در ایران دانست.

پنل تاریخ

ICCI

پنل تاریخ، با حضور هاشم ملکشاهی و زهرا حسینی بلداجی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل تاریخ هنر

ICCI

پنل تاریخ هنر با حضور خیزران اسماعیل‌زاده و شکیبا رحمانی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل افکارسنجی ایرانیان

ICCI

سخنرانی عمار ملکی در پنل افکارسنجی ایرانیان، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل ایران آکادمیا

ICCI

پنل ایران آکادمیا با حضور علیرضا کاظمی، سجاد سپهری، عاصفه بهزادی، و امانوئل شکریان، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل آموزش در کردستان

ICCI

پنل آموزش در کُردستان، با حضور سردار سعدی و کاوه قریشی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل نظام آموزشی و کتاب‌های درسی

ICCI

پنل نظام آموزشی و کتاب‌های درسی، با حضور هایده روش، سوسن ربیعی و وفا مهرآیین، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل مطالعات فرودستان

ICCI

پنل مطالعات فرودستان، با حضور هادی میری‌آشتیانی، شیما تدریسی، و محبوبه شفایی‌پور سرمور، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل سلامت و محیط زیست

ICCI

پنل سلامت و محیط زیست، با حضور ایرج سبحانی و درنا جوان، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

میزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه

ICCI

میزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه، انجمن آزادی اندیشه، با حضور علی بنوعزیزی، نیره توحیدی، سعید پیوندی، روجا فضائلی و محمدرضا نیکفر، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل روابط بین‌الملل

ICCI

پنل روابط بین‌الملل، با حضور کاظم علمداری و جلیل روشندل، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل روشنفکری در ایران معاصر

ICCI

پنل روشنفکری ایران معاصر با حضور نوید گرگین و یاشار تاج‌محمدی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل دانش و قدرت

ICCI

پنل علوم انسانی با حضور محمدرضا نیکفر و ایمان گنجی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل جنبش‌های اجتماعی [فارسی]

ICCI

پنل جنبش‌های اجتماعی با حضور سعید پیوندی، فرهاد خسروخاور، و محسن متقی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲ – روز فارسی

پنل جنبش زنان

ICCI

پنل جنبش زنان، کنفرانس ایران و گردش قرن، با حضور نیره توحیدی، منصوره شجاعی و الهه سروش‌نیا، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی

پنل حقوق بشر

ICCI

پنل حقوق بشر، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲ – روز انگلیسی

پنل «ماهیت نفرت»

ICCI

پنل «ماهیت نفرت»، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی

پنل مطالعات زنان

ICCI

پنل مطالعات زنان – کنفرانس ایران و گردش قرن – ICCI، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲ – روز انگلیسی