برنامه کنفرانس

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی برنامه کنفرانس

جزئیات دو روز کنفرانس
کنفرانس ۲۰۲۲
برنامه کنفرانس ۲۰۲۲
-
برنامه کنفرانس
برنامه کنفرانس ۲۰۱۹