بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
Higher Education

Higher Education

The University’s Autonomy, Academic Freedom, and the State: A Century of Tension and Mistrust

FTJ Issue No. 12
Saeed Paivandi

‪Saeed Paivandi

Saeed Paivandi
Academia
Professor of Sociology and Methodology
بارگزاری نتایج بیشتر