بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
History of transfers

History of transfers

Natalia Pashkeeva

Profile
Post-doctoral Research Fellow, ERC Off-Site Program, CNRS (Paris), Ph.D. in History and Civilization from EHESS
بارگزاری نتایج بیشتر