بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴

Librarianship

Mansoureh Shojaee

تصویر پروفایل منصوره شجاعی
Profile
Author, researcher, and women's rights activist
بارگزاری نتایج بیشتر