بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
Political Science

Political Science

Saeed Rahnema

سعید رهنما
Profile
Professor of Political Science, York University, Canada

Interview with Ali Banuazizi

Interview
Dr. Ali Banuazizi

Seyla Benhabib

Profile
Eugene Meyer Professor of Political Science and Philosophy, Department of Political Science, Yale University.

Saira Rafiee

Profile
Political Science Researcher

Farangis Bayat

فرنگیس بیات
Profile
PhD in Political Science - IEP
بارگزاری نتایج بیشتر