مجموعه دوره‌های مربوط به نیمسال نخست برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا

نیمسال اول

first semester

روش‌شناسی

آکادمیا
سعید پیوندی

نظریه‌های جامعه‌شناسی

آکادمیا
هماهنگ کننده دوره: زینب پیغمبرزاده

اقتصاد سیاسی

آکادمیا
محمدرضا معینی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها