مجموعه دوره‌های مربوط به نیمسال نخست برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا

بایگانی نیمسال اول

سعید پیوندی
آکادمیا
روش‌شناسی
هماهنگ کننده دوره: زینب پیغمبرزاده
آکادمیا
نظریه‌های جامعه‌شناسی
محمدرضا معینی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی