برنامه تحصیلی
اعتبار علمی
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی

کاتالوگ

دوره‌ها
سعید پیوندی، کاظم علمداری، فرهاد خسرو خاور، محسن متقی
آکادمیا
جنبش‌های اجتماعی
جلیل روشندل
آکادمیا
دموکراسی و شیوه اداره مطلوب
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
قرارداد اجتماعی
محمود مسائلی
آکادمیا
حقوق بشر
محمدرضا معینی
آکادمیا
اقتصاد سیاسی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی
مدرس:‌ سجاد سپهری
آکادمیا
پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی
پژوهش عملی
آکادمیا
پایان‌نامه
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
اندیشه انتقادی
سعید پیوندی
آکادمیا
روش‌شناسی
هماهنگ کننده دوره: زینب پیغمبرزاده
آکادمیا
نظریه‌های جامعه‌شناسی
نیره توحیدی
آکادمیا
جنسیت و تحول اجتماعی
محمدرضا نیکفر
خودآموز
امانوئل کانت و پرسش صلح
تصویر مقاله هابرماس و پرسش مشروعیت
محمدرضا نیکفر
خودآموز
هابرماس و پرسش مشروعیت

استادان

بیشتر …

پروژه‌ها

دسترسی‌های دیگر