دوره‌های آکادمیکس با موضوع امنیت دیجیتال

بایگانی امنیت دیجیتال

دوره‌های آکادمیکس
امنیت سایبری از الف تا ی – دوره پیشرفته
طراح و مدرس دوره: مهدی محسنی
دوره‌های آکادمیکس
امنیت سایبری از الف تا ی – دوره متوسط
طراح و مدرس دوره: مهدی محسنی
دوره‌های آکادمیکس
امنیت سایبری از الف تا ی – دوره مقدماتی
طراح و مدرس دوره:‌ مهدی محسنی