دوره‌های برگزار شده در آکادمیکس با موضوع علم اقتصاد

بایگانی اقتصاد

دوره‌های آکادمیکس
اقتصاد در جهان امروز
استاد دوره: محمدرضا معینی
کلمۀ اقتصاد را بارها در طول روز می شنویم و با پول، خرید و فروش و قیمتها سر و کار داریم اما اقتصاد را درست نمی شناسیم و نمی دانیم دقیقا از چه طریقی بر زندگی ما تاثیر می گذارد.