دوره‌های برگزار شده در آکادمیکس با موضوع جنسیت

بایگانی جنسیت

دوره‌های آکادمیکس
فمینیسم، جنسیت و سکسوالیته
طراح دوره:‌ زینب پیغمبرزاده
رویکردهای مختلف فمینیستی چه‌طور نابرابری‌های جنسیتی را توضیح می‌دهند؟ تجربه ما از جنسیت‌ تحت تاثیر چه سیستم‌های نابرابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ دیگری شکل می‌گیرد؟