دوره‌های برگزار شده در آکادمیکس با موضوع حکمرانی مطلوب

بایگانی حکمرانی مطلوب

هماهنگ کننده: لیلا اسدی
دوره‌های آکادمیکس
بودجه و جنسیت
لیلا اسدی و فرنگیس بیات
دوره‌های آکادمیکس
سازماندهی اجتماعی و ترویج‌گری
طراح و هماهنگ کننده: بهار صبا
دوره‌های آکادمیکس
حق دانستن
هماهنگ کننده: لیلا اسدی
دوره‌های آکادمیکس
کارآمد کردن پول