بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
Subaltern Studies Panel

Subaltern Studies Panel

Hide

Profiles

Hadi Miri Ashtiani
Researcher
Shima Tadrisi
Researcher
Kazem Alamdari
Kazem Alamdari
Sociologist, Author
Play Video

Linked to this content

Speech of Shima Tadrisi
ICCI 2022
The “Quiet Encroachment” of the Female Vendors in the Subway of Tehran
سخنرانی هادی میری آشتیانی
ICCI 2022
Middle Class Collapse and Emerging Urban Poor (Case study: Tehran)

Our Suggestion

Hall 3- Persian
Hall 3
"Surveying Iranians" Panel
Hall 1- Persian
Hall 1
Iran Academia Panel
Hall 2- Persian
Hall 2
Education in Kurdistan Panel
Hall 2- Persian
Hall 2
Educational System and Textbooks Panel
Hall 2- Persian
Hall 2
Health and Environment Panel

Do Not Miss

News

Author: Kate Millett
News
Sexual Politics
جلد شماره ۱۳ ژورنال آزادی اندیشه
Summer 2023
Freedom of Thought Journal
The Freedom of Thought Journal - No. 13

Events

1 August
31 October
Secretariat
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
Apply for Social Studies Program