حق دانستن

حق دانستن

دوره‌های آکادمیکس
طراح و هماهنگ کننده: بهار صبا

دیوید بانیسار

مدرس آکادمیکس
مدیر شفافیت در ARTICLE 19

کارلوس دورانتس

مدرس آکادمیکس
کارشناس ارشد در توسعه بین المللی و فوریت های بشردوستانه (LSE)
بارگزاری نتایج بیشتر