مارکیسم

امانوئل والرشتاین

امانوئل والرشتاین
پروفایل
جامعه‌شناس، مورخ اقتصادی و متفکر سوسیالیست
بارگزاری نتایج بیشتر