دوره‌های انتخابی در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا. این دوره‌ها دارای اعتبار هستند.

بایگانی انتخابی

محمدرضا نیکفر
انتخابی
هابرماس و پرسش مشروعیت
محمدرضا نیکفر
انتخابی
امانوئل کانت و پرسش صلح
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
قرارداد اجتماعی