دوره‌های انتخابی در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا. این دوره‌ها دارای اعتبار هستند.

بایگانی انتخابی

آکادمیا
اندیشه انتقادی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
قرارداد اجتماعی
محمدرضا نیکفر