دوره‌های انتخابی در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا. این دوره‌ها دارای اعتبار هستند.

بایگانی انتخابی

انتخابی
هابرماس و پرسش مشروعیت
محمدرضا نیکفر
در کانون این درس، کتاب «بحران مشروعیت» یورگن هابرماس قرار دارد. ما با کار روی این کتاب، با مجموعه‌ای از مفهوم‌های پایه‌ای در تحلیل وضعیت جامعه معاصر آشنا می‌شویم. از آن جمله‌اند، سرمایه‌داری، سرمایه‌داری "متأخر"، سیستم‌های اجتماعی، بحران، و مشروعیت. بحث ما انتزاعی نمی‌ماند و تنها معطوف به جامعه‌های به اصطلاح پیش‌رفته نیست.
انتخابی
امانوئل کانت و پرسش صلح
محمدرضا نیکفر
در کانون این درس، کتاب «صلح پایدار» ایمانوئل کانت قرار دارد که یکی از آثار پایه‌ای در زمینه‌ی بحث صلح در فلسفه سیاسی است. درس همچنین در حکم مقدمه‌ای است بر فلسفه‌ی کانت به ویژه فلسفه سیاسی او.
آکادمیا
قرارداد اجتماعی
محمدرضا نیکفر