استادان

فهرست استادان و استادیاران دانشگاه ایران آکادمیا. جمع بزرگی از اساتید برجسته ایرانی از سراسر دنیا با ایران آکادمیا همکاری می کنند.

بایگانی استادان

نیره توحیدی
-
پروفایل
نیره توحیدی
سعید پیوندی
-
پروفایل
سعید پیوندی
-
پروفایل
اکبر مهدی
-
پروفایل
آزاده کیان
محمود مسائلی
-
آکادمیا
محمود مسائلی
-
پروفایل
زینب نبوتی
جلیل روشندل
-
پروفایل
جلیل روشندل
زینب پیغمبرزاده
-
پروفایل
زینب پیغمبرزاده
پروفایل سجاد سپهری
-
پروفایل
سجاد سپهری
فرزین وحدت
-
پروفایل
فرزین وحدت
فرهاد خسروخاور
-
پروفایل
فرهاد خسروخاور
کاظم علمداری
-
پروفایل
کاظم علمداری
محسن متقی
-
پروفایل
محسن متقی
محمدرضا معینی
-
پروفایل
محمدرضا معینی
محمدرضا نیکفر
-
پروفایل
محمدرضا نیکفر