دوره‌های پیش‌نیاز برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا

بایگانی پیش‌نیاز

آکادمیا
پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی
مدرس:‌ سجاد سپهری