دوره‌های پیش‌نیاز برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا

بایگانی پیش‌نیاز

محمدرضا نیکفر
آکادمیا
پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی
مدرس:‌ سجاد سپهری
آکادمیا
پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی