دوره‌های نیمسال دوم برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا

بایگانی نیمسال دوم

آکادمیا
جنسیت و تحول اجتماعی
نیره توحیدی
آکادمیا
جنبش‌های اجتماعی
سعید پیوندی، کاظم علمداری، فرهاد خسرو خاور، محسن متقی
آکادمیا
دموکراسی و شیوه اداره مطلوب
جلیل روشندل
آکادمیا
حقوق بشر
محمود مسائلی
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email