دوره‌های نیمسال دوم برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا

نیمسال دوم

first semester

جنسیت و تحول اجتماعی

آکادمیا
نیره توحیدی

جنبش‌های اجتماعی

آکادمیا
سعید پیوندی، کاظم علمداری، فرهاد خسرو خاور، محسن متقی

دموکراسی و شیوه اداره مطلوب

آکادمیا
جلیل روشندل

حقوق بشر

آکادمیا
محمود مسائلی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها