دوره‌های نیمسال دوم برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا

بایگانی نیمسال دوم

آکادمیا
جنسیت و تحول اجتماعی
نیره توحیدی
آکادمیا
جنبش‌های اجتماعی
سعید پیوندی، کاظم علمداری، فرهاد خسرو خاور، محسن متقی
آکادمیا
دموکراسی و شیوه اداره مطلوب
جلیل روشندل
آکادمیا
حقوق بشر
محمود مسائلی