با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی سخنرانی

کنفرانس ۲۰۲۲
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر - رها بحرینی