فراخوان

دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
فراخوان
ایران و گردش قرن؛ آزموده‌ها، آموزه‌ها و چشم‌اندازها

برنامه

جزئیات دو روز کنفرانس
برنامه کنفرانس
برنامه کنفرانس ۲۰۲۲

راهنما

در هر دو روز کنفرانس شرکت می‌کنم
راهنمای کنفرانس ۲۰۲۲
راهنما
آدرس، حمل و نقل، و اقامت

نام‌نویسی

-
نام‌نویسی برای شرکت حضوری در کنفرانس

بایگانی سخنرانی‌ها

سخنرانی
3 Post(s)
روز فارسی
45 Post(s)
روز انگلیسی
30 Post(s)
شورای دبیران ICCI
خبرهای کنفرانس
ثبت متن سخنرانی
Sponsorship
دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
شیوه‌های پشتیبانی از کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر ۲۰۲۲

همراهان