جايزه صلح نوبل

شیرین عبادی

پروفایل
حقوق‌دان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر
بارگزاری نتایج بیشتر