بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
دانشگاه پرینستون

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

دانشگاه پرینستون

پروفایل
پیتر سینگر
استاد اخلاق زیستی موسسه ایرا وی دیکمپ (Ira, W. Decamp) ، مرکز دانشگاهی برای ارزش‌های انسانی، دانشگاه پرینستون.

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان