دانشگاه پرینستون

دانشگاه پرینستون

پیتر سینگر

پروفایل
استاد اخلاق زیستی موسسه ایرا وی دیکمپ (Ira, W. Decamp) ، مرکز دانشگاهی برای ارزش‌های انسانی، دانشگاه پرینستون.
بارگزاری نتایج بیشتر