مطالعات شهری

اعظم خاتم

Azam Khatam اعظم خاتم
پروفایل
پژوهشگر، مدرس، دکترای مطالعات شهری از دانشگاه یورک کانادا
بارگزاری نتایج بیشتر