مطالعات فرهنگی

مارتین سیلیگر

پروفایل
محقق علوم اجتماعی و رئیس واحد تحقیقات تغییر نهادی در کار، اشتغال، و جامعه در موسسه کار و اقتصاد در برمن

پنل مطالعات فرهنگی

آفلاین
سالن ۱ - انگلیسی

آرش قجرجزی

آرش قجرجزی
پروفایل
دکترای فلسفه و مطالعات فرهنگی
بارگزاری نتایج بیشتر