نمایشنامه

نمایشنامه رستم دزد معروف گیلانی و الماس سیاه

نمایشنامه رستم دزد و الماس سیاه
کتاب
به کوشش: امانوئل شکریان

آریل دورفمان

پروفایل
نویسنده، نمایشنامه‌نویس، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. عضو شورای افتخاری بین‌المللی ایران آکادمیا.
بارگزاری نتایج بیشتر