نوآوری‌های تکنولوژیک در تاریخ و علوم اجتماعی

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

نوآوری‌های تکنولوژیک در تاریخ و علوم اجتماعی

پروفایل
ناتالیا پاشکیوا
دکترای تاریخ و تمدن، مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی پاریس

پالایش نتایج

دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان