تصویر مقاله هابرماس و پرسش مشروعیت

هابرماس و پرسش مشروعیت

سلسله مباحث اندیشه سیاسی

استاد: محمدرضا نیکفر

کردیت: ۷/۵

تعداد جلسات: ۱۴

نوع دوره: پایه

خودآموز
7 محتوا

نام‌ها

در کانون این درس، کتاب «بحران مشروعیت» یورگن هابرماس قرار دارد. ما با کار روی این کتاب، با مجموعه‌ای از مفهوم‌های پایه‌ای در تحلیل وضعیت جامعه معاصر آشنا می‌شویم. از آن جمله‌اند، سرمایه‌داری، سرمایه‌داری “متأخر”، سیستم‌های اجتماعی، بحران، و مشروعیت. بحث ما انتزاعی نمی‌ماند و تنها معطوف به جامعه‌های به اصطلاح پیش‌رفته نیست. خواهیم دید که مفهوم‌هایی که به بحث می‌گذاریم، چگونه در تحلیل وضعیت در جایی چون ایران نیز به کار می‌آیند. ” بحران مشروعیت” پیش‌درآمد مناسبی است بر اندیشه یورگن هابرماس، که یکی از چهره‌های برجسته فلسفه و اندیشه اجتماعی و سیاسی در دوران ماست.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها