در نشر دانش بکوشید!

راهنما

gender

راهنمای سفر (ICCI 2024)

تصویر دانشگاه گوته - راهنمای سفر به کنفرانس ۲۰۲۴ فرانکفورت
کنفرانس ۲۰۲۴
آدرس، حمل و نقل و اقامت

راهنمای ضبط ویدئوی آموزشی و سخنرانی

خبرهای کنفرانس
دبیرخانه

آدرس، حمل و نقل، و اقامت

در هر دو روز کنفرانس شرکت می‌کنم
کنفرانس ۲۰۲۲
راهنمای کنفرانس ۲۰۲۲

راهنما ۲۰۱۹

جایگزین عکس پُست
راهنما
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها