راهنما

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی راهنما

در هر دو روز کنفرانس شرکت می‌کنم
راهنما
آدرس، حمل و نقل، و اقامت
راهنمای کنفرانس ۲۰۲۲
جایگزین عکس پُست
راهنما
راهنما ۲۰۱۹