انفال و اقتصادیات اسلامی
کتاب انفال و اقتصادیات اسلامی

انفال و اقتصادیات اسلامی

نویسنده؛ مهرداد وهابی

مترجم: یپرم خان هایریک

فصل پنجم از کتاب «هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر

انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا

کتاب
بایگانی کتاب‌های منتشر شده
18 محتوا

نام‌ها

فصل پنجم از کتاب

«هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر»

پیام اصلی کتاب «هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر»، خصلت‌بندی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مثابه سرمایه‌داری سیاسی اسلامی است. هدف کتاب بررسی مختصات اصلی و پایدار اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر است و به یک رشته پرسش‌های بنیادین می‌پردازد. نظر به اهمیت انفال، فصل پنجم کتاب جایگاه انفال در فقه شیعه و سنی را می‌کاود تا اهمیت این رکن اصلی مالیه عمومی در نظام مبتنی بر امامت روشن شود. تز اصلی این فصل این است که ولایت فقیه و انفال هم ارزند. اولی‌ رکن سیاسی و دومی رکن اقتصادی نظام ملهم از فقه امامیه است.

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها