آثاری که انتشارات علمی پژوهشی ایران آکادمیا منتشر می‌کند، محدود به موضوعات مرتبط با حوزه علوم اجتماعی و انسانی است. این کتاب‌ها می‌توانند در نسخه چاپی و الکترونیکی  به انتشار برسند.

مجموعه روانشناسی مارکسیستی
5 Post(s)
مجموعه حقوق بشر
2 Post(s)
تک‌جلد
مجموعه کتاب‌های منتشر شده تک‌جلدی
4 Post(s)

بایگانی کتاب

انتشارات
صدای مردم خاموش نمی‌شود
فرزین وحدت
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
انتشارات ارزان
انتشارات
مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن
محمود مسائلی
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
ضیاء المحمود
محمود میرزا قاجار، به کوشش شهرام کیانی
انتشارات
به فیل فکر نکن
جرج لیکاف، برگردان وفا مهرآیین
انتشارات
چرا شوروی فروپاشید؟ از لنینیسم تا پوتینیسم
کاظم علمداری
انتشارات
درآمدی بر آزادی و حقوق بشر در نظریه سیاسی بین‌المللی
محمود مسائلی
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
پنجمین جلد از مجموعه روانشناسی مارکسیستی، به کوشش امانوئل شکریان - منتشر شده از سوی انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email