مجموعه حقوق بشر

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی مجموعه حقوق بشر

انتشارات
مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن
محمود مسائلی
مجموعه حقوق بشر
درآمدی بر آزادی و حقوق بشر در نظریه سیاسی بین‌المللی
محمود مسائلی
کتابی که پیش ‌رو دارید و جلدهای بعدی آن، [...] با هدف روشنگری در ذهن جوانان ایرانی و همه کسانی که فارسی زبان هستند، شامل خواهران و برادران افغان و تاجیک، تهیه شده است.