در نشر دانش بکوشید!

مجموعه روانشناسی مارکسیستی

gender

تاریخ روان‌شناسی مارکسیستی – عصر طلایی علم شوروی

جلد کتاب عصر طلائی علم شوروی
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
آنتون یاسنیتسکی، برگردان: امانوئل شکریان

نقد بنیادهای روان‌شناسی: روان‌شناسیِ روانکاوی

مجموعه روانشناسی مارکسیستی
ژرژ پولیتزر، برگردان: امانوئل شکریان

بازاندیشی نظریه فرهنگی-تاریخی: رویکردی دیالکتیکی به ویگوتسکی 

مجموعه روانشناسی مارکسیستی
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان

آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟

چاپ دوم از جلد اول مجموعه روانشناسی مارکسیستی با عنوان آیا روان‌شناسی مارکسیستی وجود دارد؟
انتشارات
انتشارات علمی و پژوهشی ایران آکادمیا

انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت

انتشارات
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان

معنای تاریخی بحران در روانشناسی

انتشارات
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان

مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان

انتشارات
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان

تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک

مجموعه روانشناسی مارکسیستی
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها