بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا از جمله محصولات آموزشی و علمی انستیو علوم انسانی و اجتماعی (ایران آکادمیا) در راستای همگانی کردن آموزش و مباحث علوم انسانی و اجتماعی است. این ژورنال بصورت دوفصل‌نامه است و بطور منظم هر نیم سال تحصیلی در بهار و پاییز منتشر می‌شود و حاوی منتخبی از مقالات اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است. ژورنال ایران آکادمیا بعنوان یک ژورنال دوره‌ای علمی با «شماره سریال استاندارد بین المللی» 1367-2589: ISSN ثبت شده است.

بایگانی ژورنال ایران آکادمیا

ژورنال ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۹- ویژه کنفرانس ICCI
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۸
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۷
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۶
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۵
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۴
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۳
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۲
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۱