بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
گونه‌شناسی کنشگران و جنبش‌های اجتماعی

گونه‌شناسی کنشگران و جنبش‌های اجتماعی

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۱۹
بایگانی سخنرانی‌های کنفرانس
19 محتوا
پنل ششم: جنبش‌های اجتماعی
2 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها