با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی سخنرانی

آگورا
علم، قدرت و جنسیت- پنل دوم
آگورا
علم، قدرت و جنسیت- پنل اول
آزاده کیان، سعید پیوندی
آگورا
نقد سیاست هویت
محمدرضا نیکفر
آگورا
سه نکته اساسی در ارتباط با دین و ملیت
حسن یوسفی اشکوری
آگورا
کتاب‌های درسی تاریخ: پیام آوران صلح یا منادیان کینه و نفرت
علیرضا مناف‌زاده
آگورا
حق داشتن حق
یگانه خویی
آگورا
نگاهی به جنبش حق خواهی زنان با تکیه بر مبارزه علیه حجاب اجباری
نیره توحیدی
آگورا
تأملی بر شکاف‌ها و گسست‌های اجتماعی در ایران امروز
کاظم کردوانی
آگورا
اعتراضات ایران در بستر اعتراضات جهانی
ایمان گنجی
آگورا
علت انقلاب، حکمت انقلاب؛ شکاف میان علت و حکمت
محمدرضا نیکفر
آگورا
انقلاب ۱۳۵۷ ایران: تأملی بر چند نظریه
شهلا شفیق
آگورا
 انقلاب ۱۳۵۷، یک‌انقلابِ خلاف دوران
امیر کیان‌پور
آگورا
از شیطانی كردن تا مداوا؛ هویت جنیستی و گرایش جنسی در برنامه درسی متخصصان بهداشت در ایران 
رها بحرینی
آگورا
مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی بعد از انقلاب اسلامی ایران
امیریحیی آیت‌الهی
آگورا
مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی
امیریحیی آیت‌الهی
آگورا
نهادهای آموزشی در ایران: مکان سیاست و منطق حذف
امید منتظری
آگورا
بدبختی و خوشبختی علوم انسانی در ایران، محمد رضا نیکفر
محمدرضا نیكفر
آگورا
معنای پروژۀ اسلامی سازی علوم انسانی، سعید پیوندی
سعید پیوندی
آگورا
دین علمی و علم دینی، حسن یوسفی اشکوری
حسن یوسفی اشکوری
آگورا
رشته «مطالعات زنان» در ایران، نیره توحیدی
نیره توحیدی
آگورا
مهاجرت، دگرگونی در الگوهای مردانگی و برابری جنسیتی – مهرداد درویش پور
مهرداد درویش‌پور
آگورا
بررسی استراتژی های هویتی در نوجوانان مهاجر. مژگان کاهن
مژگان کاهن
آگورا
بحران هويت در مهاجرت – رضا کاظم زاده
رضا کاظم زاده