جنسیت و تحول اجتماعی

استاد: نیره توحیدی

کردیت: ۷/۵

تعداد جلسات: ۱۴

نوع دوره: انتخابی

دوره‌های آکادمیا
دوره‌های برنامه تحصیل دانشگاهی
15 محتوا
آکادمیا
دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی ایران آکادمیا
31 محتوا
نیمسال دوم
دوره‌های نیمسال دوم برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
4 محتوا

نام‌ها

درباره دوره:‌

این دوره بینارشته‌ای و تحلیل‌ها و مباحث آن متمرکز خواهد بود بر نقش زنان، اعم از عاملیت فردی یا مبارزات متشکل و گروهی حق‌خواهانه آنان (از جمله جنبش‌های فمینیستی زنان) در فرایند تحول اجتماعی در مناسبات قدرت به سوی یک جامعه برابری‌خواه، دموکراتیک و عدالت جو. در طول درس گفتارها و نیز تکالیف پژوهشی دانشجویان، به ابعاد جنسیتی تحولات تاریخی-اجتماعی، تکنولوژیک، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی خواهیم پرداخت. یعنی هم اثر نقش زنان و مبارزات مدنی آنها را بر این تحولات و هم تاثیرات متقابل تحولات اجتماعی بر نقش ها و مناسبات جنسیتی را واکاوی خواهیم کرد. همچنین تفاوت ها و اشتراکات و چالش ها در نگرش ها، استراتژی‌ها و تاکتیک های جنبش های زنان را که متاثر از تقاطع عوامل جغرافیای سیاسی، نژاد، قومیت‌‌، ملیت‌‌، طبقه‌ و گرایش‌های جنسی و فرهنگی متفاوت است را از منظر ملی، بین‌المللی و جهانی بررسی خواهیم کرد. همزمان که تاکید ما بر ایران معاصر است، برخی از کشورها را از مناطق مختلف انتخاب می‌کنیم تا مطالعه‌ای مقایسه ای را میان ایران و این کشورها انجام دهیم. آگرچه تاکید این دوره درسی بر زنان است، اما وجود و نقش زنان و مشارکت آن‌ها را طبعا در ارتباط متقابل با دیگر جنس ها ، به خصوص زن و مرد مد نظر قرار خواهیم داد. و البته نگاه تحلیلی ما به دوگانه های متصور جنسیتی محدود نخواهد ماند. از طریق درس‌گفتارها و همچنین مقالات تحقیقی‌ که شما خواهید نوشت، تلاش می‌کنیم ابعاد جنسیتی تحول اجتماعی را نشان دهیم. در این دوره آموزشی، عاملیت و مشارکت اجتماعی زنان را نه تنها در حوزه رسمی قوانین و موسسات سیاسی مرتبط با دولت، بلکه در فضاها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی و عرفی غیر دولتی و غیر رسمی زندگی روزانه مردم هم بررسی و مطالعه خواهیم کرد. در عین حال در کاربرد معیارهای علمی در سنجش پیشرفت در موقعیت زنان، برابری حقوق و عدالت جنیستی علاوه بر سطوح فردی، خانوادگی یا محلی و ملی، به تغییرات تاریخی، فلسفی، اخلاقی و حقوقی در سطوح کلان بین المللی را هم در نظر خواهیم گرفت. یعنی به هنجارها، ایده‌ها، ارزش ها و ضوابط جهانشمولی که در کنوانسیون ها و میثاق های حقوقی فراملی و جهانی نظیر “کنوانسیون جهانی حقوق بشر” و “کنوانسیون جهانی رفع هر نوع تبعیض علیه زنان”،مندرج هستند نیز توجه ویژه خواهیم داشت.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها