دموکراسی و شیوه اداره مطلوب

استاد: جلیل روشندل

کردیت: ۷/۵

تعداد جلسات: ۱۴

نوع دوره: انتخابی

دوره‌های آکادمیا
دوره‌های برنامه تحصیل دانشگاهی
15 محتوا
آکادمیا
دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی ایران آکادمیا
31 محتوا
نیمسال دوم
دوره‌های نیمسال دوم برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
4 محتوا

نام‌ها

درباره دوره:‌
این درس امکان تمرکز بر مبانی و اصول حاکمیت دموکراتیک و کاربرد آن در جهان مدرن را فراهم می کند. ضمن سایر مطالب، این موضوع به بحث گذاشته می شود که چگونه استفاده از شیوه اداره مطلوب موجب می شود که احترام به حقوق بشر ، حاکمیت قانون و احترام به حقوق جامعه مدنی به ارمغان آورده شود . از دیگر مباحث این درس چگونگی منتج شدن حاکمیت مطلوب از طریق مشارکت موثر ، شفافیت، و پاسخگویی است. هدف از این دوره ارائه جای پای فکری و همچنین ارائه ابزارهای مفهومی لازم برای درک و ارزیابی مسائل مهم دموکراسی و حکومت مطلوب است. وجود و اجرای سیاست، ارزیابی و تجزیه و تحلیل علمی عملکرد سیاسی نیز مباحث اصلی این دوره می باشد. روش تطبیقی، مطالعه کمی و کیفی و بررسی نمونه هایی از رژیم های استبدادی و سیستم های دموکراتیک در خلال دوره آموزش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دانشجویان در این دوره تشویق خواهند شد تا نتایج تحقیق خود را به صورت جداگانه و یا در گروه های کوچک بر روی مطالعات موردی و توسعه راهکارها همراه با بحث در مورد چگونگی بهترین شیوه اجرای آن توصیه ها در مطالعات موردی ارائه کنند.
انتظار می رود در پایان این دوره، دانشجویان قادر به درک و معیار سنجی شرایط جهانی و محلی برای دموکراسی و اداره مطلوب باشند، توان تجزیه و تحلیل و ارزیابی جوامع مختلف را از منظر شیوه اداره مطلوب ردر خود تقویت کرده و در معیاری وسیع تر بتوانند ازشیوه اداره مطلوب و کار برد دموکراسی در درون یک جامعه فرضی استفاده و از وقوع بحران جلوگیری کنند.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها