بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
The Mahsa Movement: The First Feminist Movement in Iran?
عکس مقاله جنبش مهسا

The Mahsa Movement: The First Feminist Movement in Iran?

https://doi.org/10.53895/ftj1407

Keywords: New subjectivity, patriarchal pact, the veil, the totalitarian state

Freedom of Thought Journal, No. 14

pages: 11-38

Freedom of Thought Journal Issue 14
Freedom of Thought Journal Issue 14
Counted: 10

Profiles

The present article attempts to show that this is the first feminist movement in Iran, if we submit to a restrictive definition of the social movement, a phenomenon of significant scope, where global demands are interwoven and where the demand touches the foundations of the social order that the movement intends to change. The Mahsa movement is based on a new subjectivity, where young women’s joie de vivre and self-assertion go hand in hand. The rejection of the compulsory veil is the sign of a new relationship with the body and individuation, which this work seeks to explain. The movement is based on women’s rejection of the patriarchal pact between traditional strata, religious fundamentalists, and the totalitarian state.

Linked to this content

Our Suggestion

News

Events