پنل آموزش در کردستان

گرداننده: کامران متین

طول برنامه: یک ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: ثبت‌نام

زمان: ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل افکارسنجی ایرانیان
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل ایران آکادمیا
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل نظام آموزشی و کتاب‌های درسی
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل مطالعات فرودستان

خبرها

رویدادها