بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
پنل نظام آموزشی و کتاب‌های درسی

پنل نظام آموزشی و کتاب‌های درسی

گرداننده: سعید پیوندی

طول برنامه: یک ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۱۵

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل افکارسنجی ایرانیان
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل ایران آکادمیا
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل آموزش در کردستان
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل مطالعات فرودستان
سالن ۲ - فارسی
آفلاین
پنل سلامت و محیط زیست

خبرها

رویدادها