بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
گفتگو پیرامون کتاب «در میانه، در حاشیه»

گفتگو پیرامون کتاب «در میانه، در حاشیه»

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۲۲
بایگانی محتوای کنفرانس ۲۰۲۲ ICCI
68 محتوا

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۳ – انگلیسی

ICCI2022، آصف بیات، ایران آکادمیا، ایمان گنجی، طبقه متوسط فقیر، فقیرسازی طبقه متوسط، کنفرانس ICCI، کنفرانس ایران و گردش قرن، محمدرضا نیکفر
15 ب.ظ
سخنرانان
Nazli Kamvari 29 فوریه 2024
محمدرضا نیکفر
ایمان گنجی
آصف بیات

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها