بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان

مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان

کتاب سوم

شابک نسخه چاپی: 9781716461514

چاپ نخست: ۲۰۲۰

طراح جلد و صفحه آرا: پویا نودهی

کتاب
بایگانی کتاب‌های منتشر شده
14 محتوا
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
8 محتوا
انتشارات
تازه‌های نشر
19 محتوا

نام‌ها

پیشنهاد ما

چاپ دوم از جلد اول مجموعه روانشناسی مارکسیستی با عنوان آیا روان‌شناسی مارکسیستی وجود دارد؟
انتشارات علمی و پژوهشی ایران آکادمیا
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی

خبرها

رویدادها