بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
معنای تاریخی بحران در روانشناسی

معنای تاریخی بحران در روانشناسی

کتاب دوم

شابک نسخه چاپی: 978-0-244-82096-1

کتاب
بایگانی کتاب‌های منتشر شده
14 محتوا
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
8 محتوا
انتشارات
تازه‌های نشر
19 محتوا

نام‌ها

پیشنهاد ما

چاپ دوم از جلد اول مجموعه روانشناسی مارکسیستی با عنوان آیا روان‌شناسی مارکسیستی وجود دارد؟
انتشارات علمی و پژوهشی ایران آکادمیا
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
لوسین سِو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
مارکسیسم و نظریه شخصیت انسان
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت

خبرها

رویدادها