ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۸

ژورنال ایران آکادمیا – شماره ۸

پنهان‌کن

در پیوند با این محتوا

عاصفه رضایی
نوشتاری
اسلامیسم، جنبشی جماعت‌گرا
کمال سلیمانی
نوشتاری
تاثیر ناسیونالیسم و استعمار بر اسلام‌گرایی
سیما شاخساری
نوشتاری
جابه‌جایی معرفت‌شناسی پناهندگان کوییر
مریم رحمانی تهرانی
نوشتاری
بررسی نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در آگاهی‌بخشی جنسیتی
هادی میری آشتیانی
نوشتاری
آثار و اندیشه‌های هوشنگ پورکریم
ریحانه خاکی نژاد
مقاله
درک اندیشه انتقادی در پرتو نسبت نقد با عصر جدید
نسترن ربانی
مقاله
نقد یا نفی ایدئولوژی
امید منتظری
مقاله
تاریخ تحول مفهوم ایدئولوژی در ایران پس از انقلاب
هاوری یوسفی
مقاله
اکنونیت روشنگری، امکان نقد در گفتمان‌های فلسفی مدرن
آندریاست ورنت، مائده مکتوم
مقاله
هرمنوتیک و هرمنوتیک عینی

نام‌ها

ریحانه خاکی‌نژاد
پژوهشگر
نسترن ربانی
هاوری یوسفی
پژوهشگر
آندریاس ورنت
استاد علوم تربیتی
سایه آذرپناه
پژوهشگر
مائده مکتوم
پژوهشگر
عاصفه رضایی
عاصفه بهزادی
پژ‌وهشگر
کمال سلیمانی
کمال سلیمانی
دکترای تاریخ اسلام و خاورمیانه
به‌روژ اسعدی
مترجم
سیما شاخساری
دانشیار مطالعات جنسیت، زنان و سکسوالیته
شهرام کیانی
دانش‌آموخته مطالعات اجتماعی
مریم رحمانی تهرانی
هادی میری آشتیانی
پژوهشگر

پیشنهاد ما

محمود مسائلی
مجموعه حقوق بشر
درآمدی بر آزادی و حقوق بشر در نظریه سیاسی بین‌المللی
-
انتشارات
ثبت محتوا برای نشر (کتاب و مقاله)‌ - ایران آکادمیا
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۶
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
تأمل بر رابطه بین نظریه فرهنگی-تاریخی و دیالکتیک

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها