کتاب‌های تک‌جلدی که بخشی از یک مجموعه به هم پیوسته نباشند در این رده دسته‌بندی می‌شوند.

بایگانی تک‌جلد

انتشارات
صدای مردم خاموش نمی‌شود
فرزین وحدت
انتشارات
چرا شوروی فروپاشید؟ از لنینیسم تا پوتینیسم
کاظم علمداری
انتشارات
ضیاء المحمود
محمود میرزا قاجار، به کوشش شهرام کیانی
انتشارات
به فیل فکر نکن
جرج لیکاف، برگردان وفا مهرآیین