کتاب‌های تک‌جلدی که بخشی از یک مجموعه به هم پیوسته نباشند در این رده دسته‌بندی می‌شوند.

بایگانی تک‌جلد

جلد کتاب خاطرات یک سرگشته ایرانی به کوشش شهرام کیانی
کتاب
خاطرات یک سرگشته ایرانی
به کوشش شهرام کیانی
جلد کتاب رخداد از اسلاوی ژیژک و ترجمه حسین متقی
کتاب
رخداد
اسلاوُی ژیژک، برگردان حسین متقی
تک‌جلد
نیروی خشونت‌پرهیزی
جودیت باتلر، برگردان مهسا اسداله‌نژاد
انتشارات
صدای مردم خاموش نمی‌شود
فرزین وحدت
انتشارات
ضیاء المحمود
محمود میرزا قاجار، به کوشش شهرام کیانی
انتشارات
به فیل فکر نکن
جرج لیکاف، برگردان وفا مهرآیین
انتشارات
چرا شوروی فروپاشید؟ از لنینیسم تا پوتینیسم
کاظم علمداری