بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
روشنفکری چپ ایران: دگردیسی در پی گذار از طوفان‌ها

روشنفکری چپ ایران: دگردیسی در پی گذار از طوفان‌ها

سخنرانی
125 محتوا
کنفرانس ۲۰۱۹
بایگانی سخنرانی‌های کنفرانس
19 محتوا
پنل چهارم: نقش روشنفکران
2 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها