امانوئل کانت و پرسش صلح

سلسله مباحث اندیشه سیاسی

استاد: محمدرضا نیکفر

کردیت: ۷/۵

تعداد جلسات: ۱۴

نوع دوره: پایه

خودآموز
7 محتوا

نام‌ها

در کانون این درس، کتاب «صلح پایدار» ایمانوئل کانت قرار دارد که یکی از آثار پایه‌ای در زمینه‌ی بحث صلح در فلسفه سیاسی است. درس همچنین در حکم مقدمه‌ای است بر فلسفه‌ی کانت به ویژه فلسفه سیاسی او.

بررسی کتاب «صلح» کانت با هدفی چهار‌گانه صورت می‌گیرد: خواندن دقیق کتاب، آشنایی با شیوه مطالعه و تحلیل متن‌های پایه، آشنایی با کلیت اندیشه کانت و تا حدی آشنایی با مفهوم صلح و بحث‌های مربوط به آن.

مطالعه، بحث در فروم و انجام تکلیف‌ها ابزارهای یادگیری در این دوره هستند.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها